Liên hệ

Văn phòng Ban quản lý

Thông tin liên lạc chung.

Điện thoại:

(+84-8) 38104462

Fax:

(+84-8) 38106816

Phòng Kinh doanh

Bộ phận Sales & Marketing

Điện thoại:

(+84-8) 38104462,
ext: 121

Fax:

(+84-8) 38106816

Phòng Chăm sóc Khách hàng

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Điện thoại:

(+84-8) 38104462,
ext: 152

Fax:

(+84-8) 38106816